Studiengänge

Informationswissenschaft (Bachelor of Science) 
Informationswissenschaft (Master of Science) 


Das Modulhandbuch der neu akkreditierten Studiengänge "Information Science" (PO 2019) finden Sie hier.